Hopp til innholdet
æresmedlemmer 2000 (2)

Æresbevisninger

Malvik IL har tre kategorier av æresbevisninger. En oversikt over tidligere tildelinger finnes i
vedlegg II til denne klubbhåndboken. Følgende regler gjelder for våre æresbevisninger.

1. Æresmedlemskap
Æresmedlemskap er Malvik idrettslags høyeste utmerkelse. Et medlem kan utnevnes til
æresmedlem når det gjennom en årrekke har lagt ned et særlig stort og verdifullt arbeid til
klubbens beste. Det kan være aktive utøvere som har utført fremragende idrettslige prestasjoner
nasjonalt eller internasjonalt.

1. Avdelinger eller enkeltmedlemmer kan fremme forslag om aktuelle kandidater overfor
Hovedstyret. Hovedstyret vedtar tildeling. Hovedstyrets vedtak må være enstemmig.

2. Utdeling kan vanligvis skje hvert 5.år og da ved festlige anledninger som årsfest eller
jubileumstilstelninger. Om det ikke foreligger konkrete planer om nærliggende festlige anledninger
kan utdelingen gjennomføres på årsmøtet

3. Æresmedlemmer tildeles klubbens æresmedalje med diplom.

 

2. Fortjenestemedalje (innstiftet 19.02.1999)
Fortjenestemedaljen er innstiftet for å hedre medlemmer som gjennom aktiv idrett har representert
laget på en utmerket måte, og/eller gjennom administrativt eller annet virke har gjort en meget god
innsats for laget

For å kunne bli tildelt fortjenestemedaljen må et medlem, foruten 10 års sammenhengende
medlemskap, ha oppfylt ett eller flere av følgende minstekrav:

A. Aktiv idrett:
• Vunnet individuelt norsk mesterskap
• Satt norsk mesterskapsrekord
• Spilt 300 obligatoriske kamper på A-laget i fotball eller håndball
• Gjennom lengre tidsrom ved god aktiv idrettslig innsats ha representert laget på en
utmerket måte.

B. Administrativt virke:
• Innehatt sentrale tillitsverv i en årrekke og skjøttet disse på en utmerket måte for laget
• På en eller annen måte ha gjort et meget fortjenestefullt arbeide for laget.
Klubbhåndbok Malvik idrettslag side 15
1. Avdelinger eller enkeltmedlemmer kan fremme forslag om aktuelle kandidater til hovedstyret som
vedtar tildeling.
2. Hovedstyrets vedtak må være enstemmig. Tildeling kan skje ved tilsvarende anledninger som for
æresmedlemmer.
3. Fortjenestemedaljen utdeles med diplom.

 

3. Innsatspremie (revidert årsmøte 2012)
Malvik idrettslag vil stimulere utøvere som har utvist fortjenstfull innsats med en innsatspremie.
Midlene fra Trond Grønvolds minnefond av 1984 samt Axel Aamo’s minnefond av 2011 inngår i
innsatspremien.

Premien går til et medlem av Malvik idrettslag i aldersgruppen 14 til 22 år som har utvist fortjenstfull
innsats eller har oppnådd særlig gode idrettslige resultater.

1. Premien består av et diplom og et pengebeløp. Beløpet kan årlig justeres av styret i Malvik
idrettslag.
2. Hovedstyret utarbeider liste over aktuelle kandidater etter forslag fra avdelingene og avgjør valget
av prisvinner.
3. Premien kan bare vinnes en gang og overrekkes på lagets årsmøte eller annen høytidelig anledning.