Hopp til innholdet
Nye VUS

Ny ungdomsskole skal bygges på friidrettsbanen

Kommunestyret vedtok mandag 07.12.2020, med 19 mot 12 stemmer, at den nye ungdomsskolen på Vikhammer skal bygges på Malvik ILs friidrettsbane.

Forslaget som ble vedtatt ble lagt fram på vegne av et flertall blant Ap og Sp`s representanter

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplanen for Vikhammer skoleområde, som fremlagt for utvalg for areal og samfunnsutvikling i PS 72/2020 den 19.11.20, med følgende vilkår:

1. Området som er avsatt til friidrettsbane med 11-fotballbane endres i tråd med anbefalingene i den geotekniske rapporten (vedlagt ARESAM PS 72/2020 19.11.20). Plandokumentene endres i tråd med dette. Malvik kommune garanterer at det nye anlegget, teknisk sett, blir et bedre anlegg enn det som blir erstattet, og at 11-banen og løpebanen oppføres med internasjonalt godkjente mål.  Flytting av anlegget skal ikke påvirke fremdrift for ny hall i Hommelvik.

2. Følgende tas inn som tillegg i bestemmelse §3.2: «Skolebygning tillates oppført i støysone inntil 65 dB, så lenge innendørs støynivå i bygningene ikke overstiger grenseverdier i NS 8175.»

3. Følgende tas inn som tillegg i bestemmelse § 3.3, andre ledd: §3.3 Utomhusplan: Utomhusplanen må vise løsninger for snøopplag og beplantning, samt plassering av renovasjon og nettstasjon.

4. Følgende tas inn som tillegg i bestemmelse § 4.4.1, andre ledd: § 4.4.1 Bruk av området: Det tillates oppført installasjoner for renovasjon og nettstasjon innenfor området. Plassering skal avklares med kommunens renovasjonsselskap og nettselskap.

5. Kommunestyret har høye miljøambisjoner for prosjektet, og det signaliseres allerede nå at bygget skal oppføres med utstrakt bruk at trevirke som byggemateriale.

6. Malvik IL får erstatningslokale i eksisterende VUS eller YMS, hvis klubbhuset rives.

7. Antall parkeringsplasser ved YMS opprettholdes.

8. Det utvikles en god og trafikksikker løsning for skolebuss for både barne- og ungdomsskolen. Løsningen skal ikke være til hinder for – og bør ses i sammenheng med – utforming av miljøgate.

9. Ferdigstillelse av skolebygget er førsteprioritet, men det forventes at eksisterende idrettsanlegg skal være i drift så lenge som mulig, og at nytt idrettsanlegg opparbeides så raskt som mulig.  Snarest mulig påstartes opparbeidelse av erstatningsarealet for idrettsformål, det gjøres parallelt med arbeidet på skoletomta.

10. I både prosjekt- og anleggsfase skal det legges til rette for tett dialog imellom Malvik kommune og Malvik idrettsråd.

11. Kommunestyret ber om at det vurderes å etablere personalrom i tredje etasje med utsikt mot fjorden. Takhage, slik som på VHT, i tilknytning til dette anbefales etablert.

12. Kommunestyret har høye miljøambisjoner for prosjektet, og det presiseres at skolebygget skal oppføres med løsning(er) for egen energiproduksjon. Solcellepaneler skal vurderes.

13. Ved planlegging og gjennomføring av grunnarbeid og fundamentering, skal det legges til rette for en eventuell fremtidig utvidelse av skolen – da med mulighet for å bygge en ekstra etasje.

14. Det avsettes også tomt til mulig framtidig utvidelse av hall øst for Malvikhallen (O-BAA1).

15. Kommunestyret ber om at det vurderes å etablere en midlertidig parkeringsplass på tomten som er avsatt til en fremtidig basishall på området.

16. Nødvendig sikring mot utglidning/ras etableres i bakkant av idrettsanlegget (sør/mot Vikhammeråsen.) Dette kan for eksempel være i form av en støttemur.

17. Utvalg for ARESAM og OPPKU holdes løpende orientert om framdrift i hele prosjektperioden.